Monday, December 20, 2010

SaixeLamphaou / Cycle

1 comment:

 1. ຫາກກົງກວຽນນັ້ນຫັກແຕກເຄິ່ງທາງ
  ແສງສວ່າງຈະຊີ້ໃຫ້ໄປທາງໃດ
  ຈຳຕ້ອງແປງແຕ່ງຕົກກວຽນຄືນໃໜ່..ໄດ້ບໍ?
  ເພື່ອຈະໄປຕາມແນວທາງທີ່ວາງອອກ.

  ຫາກກົງກວຽນຄືກົງກັມຄົງນຳຍາກ
  ແມ່ນໃຜຫາກຢາກນອກຮອຍຖອຍໄດ້ບ່?
  ກາລເວລາບໍ່ລໍຖ້າໃຜນໍ
  ຕ້ອງຍອມພໍໃຈໃນທີດທາງ..

  ReplyDelete