Wednesday, December 8, 2010

Soukee Norasilp / Tongue

1 comment:

  1. ລີ້ນເລັຍໄດ້ລົດດ້ວຍ.............ນົວໃນ
    ດູດດົມຊົມຫອມດ້ວຍ...........ຮຽກຈູບ
    ມີລູບຂາແຂ່ງອາລີອາລອບ.....ໝອບໝູບ
    ຄາຣົມລີ້ນກ່າວເວົ້າຫວານຈ້ອຍ.....ຮຽກເລັຍ

    ReplyDelete